Důležité dokumenty - transparentně a přehledně

VOP | Obchodní podmínky

Níže naleznete zpracované VOP – Všeobecné obchodní podmínky a poučení subjektu. Zpracování Všeobecných obchodních podmínek jasně a přehledně. Naše dokumenty jsou vždy transparentní, čitelné a přehledné.

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti HOME-RENT s.r.o. („Společnost nebo HOME-RENT“), které se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), upravují základní podmínky, za kterých společnost poskytuje obchodní služby svým Zákazníkům.

Společnost zajišťuje pro své klienty krátkodobé pronájmy jejich vlastních nemovitostí, správu nemovitostí a poradenství při koupi investičních nemovitostí na základě příslušné Smlouvy, uzavřené mezi Zákazníkem a Společností, a VOP. Pokud se úprava některé otázky ve VOP liší od úpravy v příslušné Smlouvě, má úprava ve Smlouvě přednost.

II. Definice pojmů

Ceník služeb – příloha smlouvy, kde jsou přesně vyčísleny ceny za jednotlivé služby

Finanční přehled – měsíční přehled výnosů a nákladů z konkrétní nemovitosti, která se pronajímá. Zasílaná elektronicky na email Zákazníka

Finanční analýza – předpokládané výnosy a náklady vaší vlastněné nebo potencionální nemovitosti včetně ziskovosti a celkového cashflow.

Host – ubytovaná osoba

Informační systém – elektronický systém pro HOME-RENT a Zákazníka, kde jsou uvedeny detaily o jednotlivých pobytech

Krátkodobý pronájem – Pronájem nemovitosti kratší než jeden rok a delší než jeden den

Osobní údaje – údaje Zákazníka zpracovávané v souladu podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

Pobyt – jedna návštěva nemovitosti bez ohledu na počet hostů

Pojistná smlouva – smlouva Zákazníka s pojišťovnou ohledně krytí rizik spojených s poškozením nemovitosti přímým i nepřímým vlivem hosta.

Poptávkový list – formulář, kde klient vyplní své požadavky pro případnou koupi nemovitosti

Předávací protokol – formulář, kde Poskytovatel sepíše se Zákazníkem o stavu pronajímané nemovitosti a komunikaci se zaměstnanci

Realitní inzerce – inzerce na realitních webových portálech (www.booking.com; www.airbnb.com; www.home-rent.cz; a další)

Služba – souhrn úkonů, které si klient vybere a ke kterým se vztahuje platný ceník

Smlouva – smlouva o zprostředkování pronájmu nemovitosti

 

Správa nemovitosti – péče o nemovitost v souvislosti s pronájmem nemovitosti (ubytování a od ubytování hostů, úklid, praní prádla, servis pro ubytované hosty)

Zákazník – člověk, který je ve smluvním vztahu s HOME-RENT s.r.o., pokud chce pronajmout nemovitost nebo koupit či prodat nemovitost

III. Obecná ustanovení

HOME-RENT s.r.o. může plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy prostřednictvím třetích osob, zejména obchodních zástupců a odborných zaměstnanců, a v této souvislosti může rovněž uzavírat smlouvy jménem HOME-RENT s.r.o.

Obchodní zástupce je v závislosti na pracovním zařazení oprávněn zajišťovat tyto činnosti:

– propagovat HOME-RENT

– zprostředkovat uzavření smluvního vztahu mezi Zákazníkem a HOME-RENT s.r.o.

– informovat zákazníka o aktualizacích a novinkách HOME-RENT

 

Odborný zaměstnanec je v závislosti na pracovním zařazení oprávněn zajišťovat tyto činnosti:

– vytvářet klientské profily

– fotit nemovitost a fotky následně upravit

– komunikovat s hosty

– ubytovávat hosty, vystěhovávat hosty

– zajištovat úklid a praní prádla

– zajišťovat veškerý servis pro hosta

– hlásit do centrály HOME-RENT zjištěné nedostatky a vady na nemovitosti

IV. Komunikace se Zákazníkem

Vzájemná komunikace mezi HOME-RENT a Zákazníkem v souvislosti se Smlouvou probíhá způsobem stanoveným ve Smlouvě a VOP.

b) Zákazník má vždy přidělené dva odborné zaměstnance, kteří se mohou provádět celou správu nemovitosti. Jeden hlavní a zástup. Všechny kontakty jsou uvedené na předávacím protokolu, který se podepíše při podpisu Smlouvy o zprostředkování pronájmu nemovitosti.

c) Zákazník může pro komunikaci s HOME-RENT používat český, slovenský jazyk nebo anglický jazyk. V uvedených jazycích bude HOME-RENT poskytovat Zákazníkovi informace o stavu nájmů, nabídkách bytů a obchodních trendech.

d) HOME-RENT komunikuje a poskytuje Zákazníkovi informace primárně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (informační systém, telefon, emailová pošta), případně písemně nebo na osobním jednání.

e) V případě, že Zákazník požaduje poskytování informací v písemné podobě, sdělí svůj požadavek HOME-RENT s.r.o. Společnost je povinna takovémuto požadavku vyhovět. V případě, že Zákazník nepožaduje poskytování informací v písemné podobě, Společnost předpokládá, že Zákazník souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. V případě, že se Zákazníkovi nepodaří doručit doporučená zásilka na adresu uvedenou Zákazníkem Společnosti, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem ode dne, kdy byla Společností prokazatelně odeslána. Společnost upozorňuje Zákazníka, že poskytování informací v písemné podobě může být zpoplatněno, přičemž výše poplatku bude stanovena Ceníkem služeb. Poskytování informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (email) je bezplatné.

f) Zákazník si může sjednat schůzku s obchodním zástupcem v sídle společnosti.

V. Krátkodobé pronájmy

V.1 Vytvoření realitní inzerce

Vytvoření realitní inzerce spočívá v profesionálním nafocení nemovitosti, vytvoření cenového plánu, nastavení se Zákazníkem pravidla pronajímání, vytvoření textů celkového profilu v cizím jazyce, umístění na realitní servery a rozeslání inzerce mezi nasmlouvané obchodní partnery, kteří poptávají krátkodobé pronájmy.

V.2 Aktivní správa realitní inzerce

Spočívá v pravidelné aktualizaci profilu, fotek, textů, sledování trendů a aktivní komunikace s klienty v českém i cizích jazycích.

V.3 Komunikace s hosty

a) Poskytovatel zajišťuje rychlou komunikaci s potencionálními hosty. Prodleva 0,5 hodiny v pracovní den, až 12 hodin v noci nebo o víkendu

b) Komunikace s hosty standardní denně bezi 8:00 – 20:00 hodin, mimořádné záležitosti 24 hodin denně.

c) Komunikace probíhá telefonem, elektronickou komunikací (perch, viber, WA, skype) nebo emailem.

d) V případě nestandardní situace je poskytovatel povinen informovat zákazníka do 24 hodin od zjištění závady.

VI. Správa nemovitostí

VI.1 Zajištění ubytování i odjezd hostů z pronajímané nemovitosti

a) Zaměstnanec Poskytovatele ubytuje hosta(y)

b) Zaměstnanec Poskytovatele je v pronajímané nemovitosti dřív (pokud host nepřijede s nečekaným předstihem)

c) Zaměstnanec zajistí zákonem požadované doklady od hostů.

d) Zaměstnanec Poskytovatele provede hosty nemovitostí, předá jim všechny pokynu k ubytování a domluví přesný termín vystěhování

e) Při vystěhování se Zaměstnanec Poskytovatele osobně účastní vystěhování a překontroluje nemovitost, zda něco nechybí nebo není nemovitost poškozená.

VI.2 Zajištění úklidu

Po vystěhování hostů, pokud má Zákazník tuto službu nasmlouvanou, zajistí poskytovatel dohodnutý úklid, včetně úkonu výměny povlečení ložního prádla a vyprání ložního prádla

Úklid proběhne nejpozději do 24 hodin od odjezdů posledních hostů.

VI.3 Praní prádla

Po vystěhování hostů, pokud má Zákazník tuto službu nasmlouvanou, zajistí poskytovatel praní ložního prádla a ručníků.

Zákazník je povinen vlastnit, pří této službě, alespoň 3 sady ložního prádla a ručníků.

VI.4 Měsíční finanční přehled

Každý zákazník, který pronajímá alespoň jednu nemovitost, obdrží každý následující měsíc po uskutečnění pronájmu měsíční finanční přehled do 5. dne v následujícím měsíci, kde bude uvedeno

a) Souhrn všech příjmů

b) Souhrn všech výdajů

c) Jména ubytovaných hostů

d) Počet pobytů

VII. Poradenství ke koupi investiční nemovitosti

6.1 Nabídky nemovitostí

Zákazníkovi budou v průběhu času (cca 3 měsíce) dodávány nabídky nemovitostí splňující alespoň 80% požadovaných kritérií z Poptávkového listu. Nabídky budou zaslány elektronicky na email klienta uvedený ve smlouvě. Pokud má zákazník zájem o prohlídku, odpoví na email do 24 hodin, jinak se bere jako nevyužitá.

6.2 Prohlídka nemovitosti

Pokud si zákazník vybere z nabídky nemovitostí jako vhodnou, odpoví na email info@home-rent.cz a Home-rent zajistí prohlídku nemovitosti, dle domluveného místa a času.

6.3 Finanční analýza vybrané nemovitosti

Poskytovatel je povinen vytvořit finanční analýzu Zákazníkem zvolené nemovitosti. Součást finanční analýzy je:

a) Charakteristika zvolené lokality (SWOT analýza)

b) Návrh nejvhodnějšího financování

c) Předpokládané příjmy a výdaje

d) Předpokládané roční zhodnocení

e) Porovnání cen nemovitostí v dané lokalitě

 

VII.4 Vyjednávání ceny

Poskytovatel zajistí vyjednání co nejoptimálnější ceny pro Zákazníka s ohledem na lokalitu, technický stav a prodávajícího.

VII.5 Kontrola technického stavu

Poskytovatel je povinen zajistit u vybrané nemovitosti Zákazníkem technickou kontrolu nemovitosti. Za tímto účelem využívá externí dodavatele.

VII.6 Zajištění financování

Poskytoval, může na žádost Zákazníka, zajistit financování nemovitosti hypotečním úvěrem.

VII.7 zajištění rekonstrukce

V případě zájmu zajistí poskytovatel rekonstrukci nemovitosti přes externího dodavatele, včetně architektonického návrhu.

VII.8 Kompletní smluvní dokumentace

V případě koupě nemovitosti Zákazníkem, Poskytovatel zajistí kompletní smluvní dokumentaci, včetně zajištění odhadu nemovitosti, zajištění notářské nebo advokátní úschovy.

VIII. Ceník služeb

Zákazník se zavazuje uhradit HOME-RENT s.r.o. odměnu a náklady spojené s poskytnutím služby ve výši a způsobem stanoveným ve Smlouvě o zprostředkování Příloha č. 1: Ceník služeb, není-li mezi Zákazníkem a HOME-RENT dohodnuto jinak.

b) Ceník služeb může být měněn. O všech změnách bude Zákazník informován písemně nebo elektronickou poštou na emailovou adresu Zákazníka a/nebo zveřejním nového Ceníku služeb na Internetových stránkách, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Pokud Zákazník do 15 dnů od sdělení informace Společností o změně Ceníku služeb neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním nebo přijímá-li nadále služby poskytované Společností, stává se nový Ceník služeb pro Zákazníka závazným, a to ode dne určeného ve sdělení.

c) Zákazník bere na vědomí, že výnosy z pronájmů podléhají platným daním a poplatkům. Pokud není dohodnuto jinak, HOME-RENT nezajišťuje pro Zákazníka úhrady žádných daní či poplatků a Zákazník za ně nese plnou odpovědnost.

IX. Rizika

a) Zákazník si je vědom skutečnosti, že musí mít svoji nemovitost adekvátně pojištěnou, proti poničení a odcizení majetku.

b) Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn na případné škody způsobené Zákazníkovi při výkonu služby.

c) Poskytovatel neručí za poškození nemovitosti cizí osobou (nájemcem)

d) Poskytovatel neručí za počet pobytů ubytovaných klientů ani za délku jednotlivých pobytů.

e) Zákazník nese riziko spotřeby energií nájemníky.

X. Reklamace a stížnosti

a) Zákazník si je vědom skutečnosti, že musí mít svoji nemovitost adekvátně pojištěnou, proti poničení a odcizení majetku.

b) Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn na případné škody způsobené Zákazníkovi při výkonu služby.

c) Poskytovatel neručí za poškození nemovitosti cizí osobou (nájemcem)

d) Poskytovatel neručí za počet pobytů ubytovaných klientů ani za délku jednotlivých pobytů.

e) Zákazník nese riziko spotřeby energií nájemníky.

XI. Ochrana osobních údajů

a) HOME-RENT bude shromažďovat osobní údaje o Zákazníkovi a osobách, které jednají jménem Zákazníka.

b) HOME-RENT bude shromažďovat jen ty osobní údaje, které mu Zákazník sám nebo prostřednictvím svého zástupce dobrovolně poskytl při podpisu Smlouvy nebo později během účinnosti Smlouvy, které získal z veřejných seznamů nebo které oprávněně získal jiným způsobem.

c) Účelem shromažďování osobních údajů Zákazníka je zejména plnění povinností stanovených právními předpisy a dále snaha o poskytování kvalitních a komplexních služeb Zákazníkovi.

d) HOME-RENT bude zpracovávat osobní údaje Zákazníka způsoby uvedenými v Zákoně o ochraně osobních údajů.

e) Získané osobní údaje budou Společností zpřístupněny pouze pověřeným pracovníkům HOME-RENT, osobám, které mají zákonné právo tyto informace po HOME-RENT požadovat.

f) Zákazník a každá jiná osoba, o níž HOME-RENT shromažďuje osobní údaje, je oprávněna požádat HOME-RENT o přístup ke svým osobním údajům, požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů a v případě porušení povinností HOME-RENT týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat HOME-RENT, aby se zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je HOME-RENT povinen shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů), aby HOME-RENT zaplatila peněžitou náhradu, pokud tím bylo porušeno právo osoby na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo právo na ochranu jména.

g) Při zpracování osobních údajů HOME-RENT dbá na to, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka.

h) Zákazník souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení/firma/název, korespondenční adresa a emailová adresa mohou být použity k zasílání obchodních sdělení a jiných informací Společností a dalšími osobami, se kterými HOME-RENT tvoří skupinu.

i) Zákazník souhlasí, že po dobu spolupráce s HOME-RENT může být nemovitost zveřejněna na webu home-rent.cz a facebook stránce bez uvedení přesné adresy.

XII. Závěrečná ustanovení

a) Zákazník prohlašuje, že před podpisem Smlouvy byl podrobně seznámen s: (i) obsahem smlouvy o zprostředkování; (ii) VOP, (iii); Reklamačním řádem.

b) HOME-RENT je oprávněn VOP měnit, a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které HOME-RENT využívá ke splnění závazků vůči Zákazníkovi, zavádění nových služeb, změnu způsobu poskytování služeb nebo jestliže změna VOP není v neprospěch Zákazníka. HOME-RENT v takovém případě Zákazníka upozorní na změnu VOP písemně nebo elektronickou poštou na emailovou adresu Zákazníka a/nebo zveřejní nové VOP na Internetových stránkách, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Zákazník se zavazuje s novým zněním VOP seznámit. Pokud Zákazník do 15 dnů od sdělení informace Společností o změně VOP neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním VOP nebo přijímá-li nadále služby poskytované Společností, stává se nové znění VOP pro něj závazné a to ode dne stanoveného ve sdělení.

c) Tyto VOP jsou platné od 1.11.2017 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP.

Přehled & rychlý obsah

Prohlédněte si odstavec VOP, který zrovna potřebujete. Stačí kliknout na požadovaný nadpis níže a budete přesměrování na danou sekci.

Nevíte si rady? Zavolejte nám.

Máte nějaký problém nebo otázky, které by jste si rádi nechali vysvětlit? Jsme tu pro Vás. Zavolejte nám a obratem se Vám budeme věnovat.